FÖRSÄLJNINGSVILLKOR & INTEGRITETSPOLICY

Denna webbplats är en e-handelswebbplats som nås via internet på adressen www.phytomer.se och som drivs av den svenska Phytomer-leverantören Landström Care & Beauty AB (nedan kallat LCB). Org/VAT: SE556778475501

ARTIKEL 1 – SYFTE

Dessa allmänna försäljningsvillkor syftar till att informera alla eventuella konsumenter om villkoren och de närmare bestämmelserna för hur säljaren (LCB) genomför onlineförsäljning och leverans av beställda produkter och att definiera parternas respektive rättigheter och skyldigheter inom ramen för den försäljning av produkter som görs av LCB till konsumenten (köparen). Köparen och LCB kallas individuellt eller gemensamt för parten eller parterna.

Varje person som beställer en produkt på denna webbplats godkänner följaktligen dessa allmänna försäljningsvillkor i sin helhet, som köparen bekräftar att han eller hon har informerats om. Genom att besöka webbplatsen godkänner användarna även de användningsvillkor för webbplatsen som finns att läsa i avdelningen "Rättslig information".

Köpare som önskar göra inköp på denna webbplats försäkrar att han eller hon har full rättskapacitet och därmed kan göra åtaganden samt att det köp av produkt(er) som han eller hon planerar att göra är endast för personligt bruk.

Specialerbjudanden gäller endast under giltighetstiden för det aktuella erbjudandet och förutsatt att produkterna finns tillgängliga i lagret.

LCB förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera de allmänna försäljningsvillkoren. De nya allmänna försäljningsvillkoren gäller endast för försäljningar som görs efter ändringen.

ARTIKEL 2 – PRODUKTER

De produkter som erbjuds till försäljning är de som visas på denna webbplats på den dag som köparen besöker webbplatsen och i begränsat tillgängligt antal. LCB får när som helst återkalla produkter från försäljning.

Om någon av produkterna inte skulle vara tillgänglig ska köparen informeras om detta så snart som möjligt i samband med beställningen eller efter bekräftelse av beställningen via e-post och inom högst fem (5) dagar. Om betalning har genomförts ska LCB vidta nödvändiga åtgärder så att bankoperatören drar av priset för den ej tillgängliga produkten från det belopp som dras från köparens bankkonto.

De fotografier som illustrerar produkterna är emellertid inte bindande. Trots alla våra ansträngningar för att återge produkternas färger, kan variationer förekomma och vi kan inte hållas ansvariga för fel eller brister i de fotografier eller grafiska återgivningar av produkterna som visas på webbplatsen.

ARTIKEL 3 – PRISER

Produkternas priser anges i kronor och tar hänsyn till den momssats som gäller på beställningsdagen.

Försäljningspriserna kan komma att ändras när som helst, men produkterna debiteras baserat på det pris som anges vid registreringen av beställningen, förutsatt att produkterna finns tillgängliga.

ARTIKEL 4 – BESTÄLLNINGSVILLKOR

För att beställa valda produkter ska köparen klicka på ikonen ”Lägg till i kundvagnen”.

En översiktlig ordersedel visas på skärmen. För att bekräfta sin beställning ska köparen klicka på ikonen ”Nästa”. Köparen uppmanas då att ange sin identitet. För att beställningen ska behandlas vidare krävs att köparen godkänner dessa allmänna försäljningsvillkor (kryssar för rutan ”Jag har läst de allmänna försäljningsvillkoren och jag följer dem utan förbehåll”), där detta godkännande görs utan krav på någon handskriven signatur.

Bekräftelsen av beställningen utgör en elektronisk signatur som har samma värde som en handskriven signatur mellan parterna. När beställningen har bekräftats av köparen går beställningen vidare till behandling för att registreras.

Så snart beställningen har registrerats av LCB och betalningsgodkännande har utfärdats av bankinrättningarna, skickas köparens orderbekräftelse till hans eller hennes e-postadress. I denna orderbekräftelse anges det debiterade beloppet och ett transaktionsnummer. Detta fungerar som godkännande av beställningen och bekräftar transaktionen. När beställningen har förberetts och skickats får köparen även ett e-postmeddelande med bekräftelse av sändningen.

Vi förbehåller oss rätten att neka varje beställning eller leverans vid tvist med köparen eller om bankinrättningarna nekar betalning med bankkort.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Produkterna förblir säljarens egendom ända tills betalningen har mottagits i sin helhet av LCB. Riskerna (särskilt för förlust, stöld, förstöring) ska bäras av köparen från och med det faktiska leveransdatumet.

ARTIKEL 5 – LEVERANS

De produkter som beställs av köparen levereras endast inom Sverige.

Beställningar levereras via DHL inom i genomsnitt 2 till 5 arbetsdagar till den adress som angavs av köparen i samband med beställningen, eller för avhämtning vid det DHL Service Point som är knutet till leveransadressen. Eventuella problem med leveransen (produkter som saknas eller har gått sönder, skadad förpackning …) ska rapporteras direkt till LCB info@landstromcarebeauty.se eller 031-451410.

Om någon produkt saknas kommer den att vidaresändas eller ersättas efter en tidsfrist för utredning hos transportören. När fjorton (14) dagar har förflutit efter leveransdatumet ska produkterna anses uppfylla kraven och vara fria från uppenbara fel och ingen reklamation kan då godtas av LCB.

Den genomsnittliga leveranstiden anges endast som vägledning och kan inte göras gällande mot LCB eller ge upphov till någon hävning av försäljningen eller någon som helst ersättning. Beställningen ska fullgöras inom högst trettio (30) dagar räknat från dagen efter köparens bekräftelse av sin beställning.


ARTIKEL 6 – RETURER

Ångerrätt

Ångerrätt enligt distansavtalslagen inom 14 dagar efter det att varorna levererats. För att åberopa ångerrätt måste varan ligga obruten i originalförpackningen. Återbetalning av varans pris med avdrag för Bergamotts kostnader vid leveransen. Du svarar själv för returfrakten. För att returen ska gälla måste ordersedeln skickas med. OBS! Returnera inte mot postförskott. Kontakta oss innan du returnerar varan. 

Returen skickas till nedanstående adress:
Landström Care & Beauty AB
Datavägen 12 B
436 32 Askim

Reklamationer - transportskador

Transportskada skall genast anmälas på ankomstdagen till DHL på telefon 0771-345 345 och LCB 031-45 14 10. Skulle innehållet vara skadat/felaktigt/dåligt skall det anmälas till oss på ankomstdagen på telefon 031-45 14 10.            

- Så här reklamerar du en vara eller en försändelse: 
Kontakta oss så snart du upptäcker felet. Ange om du vill ha en ny vara eller pengarna tillbaka. Skicka tillbaka den felaktiga varan tillsammans med ordersedeln till oss. Bifoga även ett kvitto på returfrakten så ersätter vi dig för denna i det fall du valt att få pengarna tillbaka, i annat fall skickar vi en ny vara fraktfritt. När vi fått varan och godkänt reklamationen ersätter vi dig. Vid eventuella tvister följer vi Allmänna reklamationsnämndens, ARN, rekommendationer.

Reklamationer - överkänslighet/allergi

Vid misstanke om överkänslighet eller allergisk reaktion rekommenderar vi dig att beställa provförpackning av produkten. Vid reklamation av produkt på grund av överkänslighet eller allergisk reaktion kontaktar du oss. Vi kommer att skicka ett formulär som skall fyllas i av dig och returneras till oss tillsammans med produkten i fråga. Reklamationen är godkänd först när vi mottagit och kontrollerat returen och funnit den insänd i enlighet med ovanstående villkor.

ARTIKEL 7 – GARANTI OCH ANSVAR

Köparen åtnjuter en lagstadgad garanti mot dolda fel på levererade produkter.  Köparen är ensam ansvarig för valet av produkter som han eller hon beställer och att de passar för köparens behov. LCB kan inte hållas ansvarigt för användning som strider mot produkternas avsedda ändamål.

LCB kan inte hållas ansvarigt för icke-fullgörande av avtalet om lagret tar slut eller produkten inte finns tillgänglig, vid force majeure, störning, generalstrejk eller delvis strejk som berör exempelvis post och kommunikationsmedel.

LCB kan endast hållas ansvarigt om det kan bevisas att ett fel har begåtts uteslutande från LCB sida, och ansvarsskyldigheten ska då begränsas till direkta skador.

Även om LCB gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att den information som visas på dess webbplats är korrekt och uppdaterad, kan det inte garantera att den här informationen är korrekt, exakt eller fullständig. Följaktligen frånsäger sig LCB allt ansvar för eventuella oklarheter, felaktigheter eller utelämnanden av information och, mer generellt, lämnar PHYTOMER ingen garanti för att webbplatsen ska vara kontinuerligt tillgänglig utan tillfälliga avbrott, utan nedkopplingar eller utan fel.

ARTIKEL 8 – INTEGRITETSPOLICY

Dina personuppgifter är nödvändiga för behandling och leverans av beställningar samt fakturering. Dessa uppgifter är strängt konfidentiella. Vi vill att du skall känna dig trygg när du använder vår webshop. Vi sparar inte personuppgifter eller vidarebefordrar personuppgifter till tredje part. Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhet, allt enligt PuL (Personuppgiftslagen). Information som lämnas till oss finns endast tillgänglig för anställda som handhar denna information för att upprätthålla kundrelationerna. 

Vi sparar följande persondata om våra kunder vid beställning: 
E-post, Personnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.

Klicka här om du vill göra inställningar avseende cookies.

ARTIKEL 9– IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Denna webbplats och alla de komponenter, märken, ritningar, logotyper, modeller, fotografier osv. som finns på den tillhör PHYTOMER eller dess leverantörer, som inte beviljar någon annan rättighet än rätten att besöka webbplatsen. Under dessa omständigheter har ingen rätt att, ens delvis, reproducera, exploatera, sprida eller använda ovan nämnda immateriella äganderättigheter, oavsett omständigheter, utan föregående skriftligt tillstånd från PHYTOMER. Varje reproduktion utgör följaktligen en förfalskning som kan bli föremål för talan.

ARTIKEL 10– DELVIS OGILTIGHET – HELA AVTALET

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna försäljningsvillkor skulle förklaras ogiltig(a) enligt gällande lagstiftning, ska övriga bestämmelser förbli gällande med full kraft och verkan. Dessa allmänna villkor, orderbekräftelsen och de allmänna användningsvillkoren för webbplatsen (avdelningen "Rättslig information”) utgör hela avtalsförhållandet mellan parterna. Vid motsägelser mellan dessa dokument ska de allmänna försäljningsvillkoren vara gällande.

ARTIKEL 11– TILLÄMPLIG LAG – LAGA DOMSTOL

Dessa allmänna försäljningsvillkor och avtalsförhållandena mellan LCB och LCB lyder under svensk lag.